Malatya Seveso III - BKÖP - BEKRA Danışmanlığı

Türkiye, AB uyum süreci ile birlikte, Seveso Direktifini, “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” ile uygulamaya almıştır.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA NEDİR?
Büyük Endüstriyel Kaza, herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını ifade etmektedir.

SEVESO DİREKTİFİ VE BEKRA NEDİR?
İtalya’nın Seveso kentinde, 1976 yılında kimyasal fabrikasında meydana gelen endüstriyel kaza sonucu, çevresel bir felaket yaşanmış ve yıllar sonra da insan ve çevre üzerinde yapılan incelemelerde etkileri görülmüştür.

Bu kapsamda, olası büyük endüstriyel kazaların önüne geçmek, önüne geçilemediği durumlarda insan ve çevre üzerinde yaratabileceği etkinin en aza indirilmesini sağlanmak amacıyla, Avrupa Birliği tarafından, adını kazanın yaşandığı şehirden alan Seveso direktifi yayınlanmıştır. Seveso Direktifi, yayınlandığı tarih itibariyle yaşanan kazalarla geliştirilerek, günümüzde Seveso III direktifi olarak karşımıza çıkmaktadır.

KİMLER BEKRA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?
BEKRA mevzuatı, işletmecilere, kamu kurumlarına ve yerel idarelere farklı sorumluluklar getirmiş olmakla birlikte, tehlikeli madde ve karışımlarını depolayan birçok endüstri ve ticari sektör, bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir.

BEKRA KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR?
BEKRA mevzuatında belirtilen bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından BEKRA Bildirim Sistemi kurulmuştur. Bu kapsamda işletmeler, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevrimiçi sistemi olan Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt olmalı, daha sonra, BEKRA Bildirim Sistemi üzerinden depoladığı maksimum kimyasal miktarını beyan etmelidir. Sistem üzerinden yapılan bu beyan “Bekra Bildirimi” olarak bilinir. İşletmeler depoladıkları kimyasal miktarına bağlı olarak,

- Kapsam Dışı
- Alt Seviyeli Kuruluş
- Üst Seviyeli Kuruluş

olarak sınıflandırılır. Belirlenen sınıfa göre belirli yükümlülükler bulunmakta olup, bu yönetmelik yükümlülükleri yerine getirilmelidir. Bekra Mevzuatı kapsamına giren işletmeler, bu mevzuat dışında da diğer yasal düzenlemeleri takip etmeli, yükümlülüklerini ayrıca yerine getirmelidir.

TÜM ALT VE ÜST SEVİYELİ KURULUŞLAR IÇİN ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
• Bildirim
• Risk Değerlendirmesi
• Kullanılan kimyasallarla ilgili muafiyet durumu kontrol edilmeli
• Büyük Kaza Önleme Politikası – BKÖP
• Domino Etkisi: Bilgi Alışverişi
• Büyük Bir Kaza Durumunda Yükümlülükler: Eylem, İletişim ve Raporlama

ÜST SEVİYELİ KURULUŞLAR IÇİN YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR?
• Güvenlik Raporu
• Güvenlik Yönetim Sistemi
• Dâhili Acil Durum Planı: Hazırlanması, Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi
• Harici Acil Durum Planının Hazırlanması için Bilgi Paylaşımı
• Halkın Bilgilendirilmesi

MALATYA SARGEM OSGB, SEVESO III – BKÖP- BEKRA konusunda donanıma sahiptir ve birçok kuruluşa danışmanlık hizmeti sunmaktadır.